Regulamin

REGULAMIN SERWISU

_______________________________________

 

1.      Właścicielem serwisu pb.info.pl jest PB GROUP, ul. Edisona 3/3, 80-172 Gdańsk, zwane dalej: PB lub Administratorem.

 

2.      Serwis pb.info.pl (zwany dalej Serwis) działa w oparciu o licencjonowane oprogramowanie.

 

3.      Serwis umożliwia umieszczanie prac graficznych, wideo,oraz tekstowych, zwanych dalej Treścią oraz ich prezentację na stronach Serwisu.

 

4.      W niniejszym regulaminie pod terminem Użytkownik rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystająca z jego zasobów i umieszczająca w nim zasoby.

 

5.      Użytkownikiem konta może zostać tylko osoba pełnoletnia. 

 

6.      Warunkiem korzystania z Serwisu i założenia konta jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookie i zaakceptowanie ich postanowień.

 

7.      Aby mieć możliwość korzystania z Serwisu w sposób aktywny Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Podczas rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie co najmniej imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie pozostałych danych, nie jest konieczne.

 

8.      Założenie konta Użytkownika z wykorzystaniem konta portalu Facebook lub Twitter skutkuje pobraniem adresu e-mail tego konta do bazy Serwisu.

 

9.      PB przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.

 

10.    Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Serwisu i innych usług PB drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

 

11.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, w tym w szczególności za Treści, jakie zamieszcza w Serwisie.

 

12.    Serwis rozróżniania dwa rodzaje kont:

1.   Konto Standard – nieodpłatne (może być wykorzystane do celów komercyjnych)

2.   Konto Premium o rozszerzonych możliwościach do celów komercyjnych - płatne (zgodnie z aktualnym cennikiem)

 

13.    Użytkownik Konta Standard ma pełne prawo do zamieszczania Treści o charakterze autopromocji (reklamowym) oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i usług świadczonych przez Użytkownika oraz innych Użytkowników w ograniczonej ilości do 3 postów dziennie.

 

14.    Użytkownik Konta Premium ma pełne prawo do zamieszczania Treści o charakterze autopromocji (reklamowym) oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i usług świadczonych przez Użytkownika oraz innych Użytkowników bez ograniczeń ilości postów.

 

15.    W Serwisie Użytkownik może prezentować jedynie treści zredagowane w sposób czytelny, nie naruszające obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogące zawierać:

1.   wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych;

2.   wypowiedzi naruszających zasad dobrego wychowania i etykiety;

3.   treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami;

4.   treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;

5.   treści o charakterze pornograficznym.

 

16.    Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie  linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w ustępie powyżej.

 

17.    PB zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika oraz do natychmiastowego usunięcia wszelkich Treści, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt. 13 i 15 oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

 

18.    W przypadku wystąpienia przez Użytkownika bądź osobę trzecią z jakimikolwiek  roszczeniami z tytułu naruszenia jego praw przez publikację przez Użytkownika Treści w Serwisie, Administrator wystąpi do Użytkownika o natychmiastowe podjęcie działań polegających w szczególności na: zaniechaniu działań naruszających interesy osób trzecich, usunięciu skutków naruszenia, w tym w szczególności spornych informacji i materiałów, udzieleniu informacji bądź sprostowania oraz innych jakie w danej sytuacji zostaną uznane za stosowne i adekwatne do dokonanego naruszenia.

 

19.    W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 18 Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań lub zadośćuczynień.

 

20.    PB nie ponosi odpowiedzialności za:

1.   skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników;

2.   treści umieszczane przez Użytkownika;

3.   szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie;

4.   wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

 

21.    PB zastrzega sobie prawo do:

1.   okresowego wyłączania Serwisu bez powiadomienia Użytkowników;

2.   zmiany, korekty lub usunięcia treści dodanych przez Użytkownika;

3.   usuwania treści o charakterze spamerskim oraz nie związanych z tematyką Serwisu;

4.   usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości Serwisu;

5.   zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu

 

22.    Użytkownik poprzez umieszczenie Treści w Serwisie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich przez PB na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.

 

23.    Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 

24.    Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym w szczególności imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

25.    Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem Treści publikowanych przez siebie w Serwisie lub posiada wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu zamieszczenia Treści w Serwisie oraz ich wykorzystywania w zakresie określonym w Puncie 22 i 23 Regulaminu.

 

26.    Użytkownik przez umieszczenie w Serwisie Treści objętych prawem własności intelektualnej udziela PB i każdemu innemu Użytkownikowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści oraz ich rozpowszechnianie. Licencje udzielane przez Użytkownika w odniesieniu do Treści wygasają z chwilą, gdy użytkownik usunie je z Serwisu, pod warunkiem, że nie zostały udostępnione innym Użytkownikom, którzy ich nie usunęli.

 

27.    Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w celu manipulowania treściami w Serwisie, do niespamowania Serwisu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

 

28.    Dostęp do wszelkich Treści zamieszczonych w serwisie jest bezpłatny, a PB nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, lub wykorzystywania treści w nim zawartych. Prawdziwość Treści nie jest w żaden sposób weryfikowana przez PB.

 

29.    PB zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego blokowania dostępu do Serwisu dla Użytkowników, którzy złamali postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

30.    Użytkownik ma prawo do usunięcia umieszczonych przez siebie w Serwisie Treści w dowolnej chwili.

 

31.    Wszelkie pytania dotyczące Serwisu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy:   info@ pb.info.pl

 

32.    Wszelkie spory w związku z Regulaminem Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby PB.

 

33.   Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, postanowienie zostanie usunięte z Warunków w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy i będą wykonalne.

 

34.  PB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu PB powiadomi Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian, pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont.

jubicom.eu
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookie.